INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

(RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka/dzieci jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie. Adres: ul. Plac Lipowy 15, 72-320 Trzebiatów reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Dembiński, e-mail: iod@it-serwis.com.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.
  4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  5. Dane osobowe Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka/dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (wyjątkiem jest konto w serwisie Facebook).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie dobrowolnej zgody i nie wymuszonej przepisami prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
  10. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczegółowych.